Eesti newfoundlandi koerte klubi
EST   ENG
   
 
 
 

UUDISED:

02.07.2018 sündisid kennelis Newfound Treasure 5 kutsikat!

Newfoundlandi koerte erinäitus 2018

Vetelpäästetrennid 2017 suvel

 

print MITTETULUNDUSÜHING

EESTI NEWFOUNDLANDI KOERTE KLUBI

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Mittetulundusühing nimega Eesti Newfoundlandi koerte Klubi, edaspidi Klubi, inglise keeles Newfoundland Club of Estonia, on newfoundlandi tõugu koerte aretajate ja kasvatajate vabatahtlik organisatsioon Eesti Vabariigis Läänemaa , Taebla vald, Kalda 6, 90802.

1.2.Klubi juhindub oma tegevuses Eesti seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ning Eesti Kennelliidu ja FCI normatiivaktidest.

1.3.Klubi on juriidiline isik, kes omab pangaarvet, Klubi embleemi, nime ja atribuutikat.

1.4.Klubi omab õigust moodustada osakondi ja muid organeid Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

1.5.Klubi võib oma eesmärkide saavutamiseks korraldada tulundus- ja heategevusüritusi Eesti Vabariigi seadustega lubatud piires.

1.6.Klubi on asutatud tähtajatult.

1.7.Klubi asukoht on Eesti Vabariik.

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.Klubi eesmärgid ja ülesanded on:

2.1.Newfoundlandi koerte aretuse juhendamine ja koordineerimine ning kontroll.

2.2.Newfoundlandi koerte aretajate ja aretusest huvitatud isikute koondamine ühtsesse organisatsiooni.

2.3.Newfoundlandi koerte aretajate ja aretusest huvitatud isikute esindamine Eesti Kennelliidus ja teistes esindamist nõudvates organisatsioonides.

2.4.Newfoundlandi koerte erinäituste, rühmanäituste, rahvuslike- ja rahvusvaheliste koertenäituste, aretuskontrollide, seminaride, kursuste ja muude põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmiseks vajalike ürituste korraldamine.

2.5.Eesti Kennelliidus newfoundlandi koerte tõualastes küsimustes arvamuse avaldamine.

2.6.Tõualase kirjanduse ja infomaterjalide väljaandmine ja levitamine.

2.7.Oma liikmete huvide kaitsmine Eestis ja välisriikides.

2.8.Varjupaika sattunud, uut kodu vajavate või probleemsete newfoundlandi koerte abistamine.

2.9. Info kogumine ja aretusinfo vahetus maailma erinevate newfoundlandi koerte klubidega.

2.10.Muude ülesannete täitmine, millised tulenevad käesolevast põhikirjast.

3. LIIKMESKOND

3.1.Klubi liikmeks võib olla füüsiline isik, kes kohustub osalema ja kaasa aitama Klubi eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate ülesannete lahendamisele ja kes kohustub järgima käesolevat põhikirja.

3.2.Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liikmekandidaadiks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus ning tasuda sisseastumis- ja liikmemaks. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks võtmise otsustab üldkoosolek.

3.3.Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi seadustes või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega.

3.4.Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise tingimused otsustab üldkoosolek.

3.5.Klubil on õigus nimetada auliikmeid. Auliikmetele ei kehti liikmemaks ja põhikirjast tulenevad kohustused. Auliikmed nimetab üldkoosolek liikme või juhatuse ettepanekul. Auliige ei oma hääleõigust üldkoosolekul. Auliige saab Klubi liikmeks astuda ilma katseajata.

3.6.Välisliikmeks saab olla Eestis mitteresideeriv füüsiline isik, kes maksab liikmemaksu ja kohustub järgima põhikirja. Välisliikmele ei kehti Klubi aretusreeglid, kui ta ei tegele aretusega Eestis.

3.7.Klubi liikmel on õigus:

3.7.1.Osaleda kõigil Klubi üritustel soodustatud tingimustel.

3.7.2.Võtta hääleõiguslikult osa Klubi üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks

üldkoosolekul mõnda teist Klubi liiget. Üks Klubi liige saab volikirja alusel üldkoosolekul

esindada kuni kolme (3) Klubi liiget.

3.7.3.Olla valitud Klubi juhtorganitesse.

3.7.4.Saada pidevat informatsiooni Klubi tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta.

3.7.5.Teha ettepanekuid Klubi töö paremaks korraldamiseks.

3.7.6.Lahkuda Klubist kirjaliku avalduse alusel, kusjuures makstud sisseastumis- ja liikmemakse talle ei tagastata. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumise avalduse 31 (kolmekümne ühe) päeva jooksul ning teatama sellest väljaastunud liikmele 10 (kümne) päeva jooksul otsuse tegemise päevast.

3.7.7.Taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist.

3.8.Klubi liige on kohustatud:

3.8.1.Järgima Klubi põhikirja.

3.8.2.Täitma Klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Kui otsuste täitmine on takistatud, peab liige sellest esimesel võimalusel informeerima juhatust.

3.8.3.Tasuma õigeaegselt liikmemaksu.

3.8.4.Täitma FCI ja Eesti Kennelliidu normatiivakte.

3.9.Juhatus võib liikme Klubi-st välja arvata, kui ta ei ole täitnud põhikirjast tulenevaid liikmekohustusi või on kahjustanud Klubi olulisel määral. Klubi-st väljaarvatud liige võib üldkoosolekult taotleda juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamist. Juhatuse liikme või revidendi väljaarvamine ühingust kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse.

3.9.Liikmel, kes lahkub või arvatakse välja Klubist, pole mingit õigust Klubi varale.

4. JUHTIMINE

4.1.Klubi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis koguneb juhatuse kutsel vähemalt kord aastas. Kutse üldkoosolekule saadetakse igale liikmele kirjalikult vähemalt neliteist (14) päeva enne selle toimumist.

4.2.Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, kus on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia hiljemalt kolme kümne (30) päeva möödumisel nõudmise esitamisest.

4.3.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud 50% ja 1 liige. Kui üldkoosolek osutub otsustusvõimetuks, toimub korduskoosolek ühe (1) tunni pärast samas kohas, mis on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liikmete arvust.

4.4.Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui seadus või käesolev põhikiri ei näe ette teisiti.

4.5.Üldkoosoleku pädevuses on:

4.5.1.Täienduste ja muudatuste tegemine põhikirja ja aretusnõuetesse, milleks on vajalik üldkoosoleku otsus 2/3 häälteenamusega. Vastav päevakorra projekti punkt peab olema kirjas ka üldkoosoleku kutsel.

4.5.2.Juhatuse majandusaruande ja tegevusplaanide kinnitamine.

4.5.3.Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine.

4.5.4.Klubi juhatuse ja revisjoni valimine

4.5.5.Klubi liikme taotlusel juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamine.

4.6.Klubi tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil Klubi juhatus, mille pädevuses on:

4.6.1.Klubi tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelistel perioodidel;

4.6.2.Klubi liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;

4.6.3.Klubi raamatupidamise korraldamine, varade hoidmine ja kasutamine;

4.6.4.Liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine;

4.6.5.Majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;

4.6.6.Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;

4.6.7.Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;

4.6.8.Klubi esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;

4.6.9.Toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;

4.6.10.Põhivahendite haldamine, käibevahendite seisu jälgimine;

4.6.11.Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

4.6.12.Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega Klubi liikmete seast. Kui

juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega, peab ta esitama juhatusele

kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest.

Lahkumise kinnitab üldkoosolek lihthäälteenamusega.

4.7.Juhatuse liikmeid võib tagandada juhatuse ettepanekul või 1/10 Klubi liikmete kirjaliku

avalduse põhjal üldkoosoleku otsusega. Eelnevalt peavad olema väljasaadetud kutsed

üldkoosolekule vastava päevakorra punktiga. Juhatuse liige loetakse tagandatuks, kui selle

poolt on hääletanud üldkoosoleku lihthäälteenamus.

4.8.Juhatus valib enda hulgast esimehe. Juhatuse esimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.

4.9.Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada Klubi kõigis õigustoimingutes, omades selleks juhatuse otsusega antud volitust.

4.10.Juhatus tuleb kokku esimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget.

4.11.Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav juhatuse esimehe hääl.

4.12.Klubi juhatus töötab ühiskondlikel alustel.

4.13.Klubi juhatus on kahe (2) kuni viie (5) liikmeline ja valitakse ametisse üheks (1) aastaks.

 

5. RAHALISED VAHENDID JA REVISJON

5.1.Klubi finantsaastaks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31. detsember.

5.2.Klubi saab tulu:

5.2.1.Sisseastumis- ja liikmemaksudest.

5.2.2.Ürituste ja koolituste korraldamisest.

5.2.3.Erialakirjanduse ja meenete müügist.

5.2.4.Sponsorite sihtlaekumistest.

5.2.5.Annetustest ja kingitustest.

5.2.6.Lepingulisest tegevusest oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel.

5.3.Klubi raha kasutatakse:

5.3.1.Kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks.

5.3.2.Klubi materiaalsete kulutuste katteks põhikirjaliste ülesannete täitmisel.

5.4.Klubi finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas.

5.4.1.Revideerimise viib läbi revident.

5.4.2.Finantsaruanne koos vajalike dokumentide ja juhatuse aruandega esitatakse revidendile

vähemalt neli (4) nädalat enne üldkoosolekut.

5.4.3.Revisjoni komisjon annab kirjaliku arvamuse juhatusele vähemalt üks (1) nädal enne

üldkoosolekut.

5.5.Revident valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks.

5.5.1.Revident ei saa olla Klubi juhatuse liige.

6. TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1.Klubi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, mille vastuvõtmiseks on vaja 3/4 häälteenamus.

6.2.Klubi tegevus lõpetatakse liikmete arvu vähenemisel alla kahe (2).

6.3.Klubi vara jagatakse Kasutuslepinguga tegevuse lõpetamisel kõigi liikmete ja välisliikmete vahel võrdselt. Auliikmetel ja liikmekandidaatidel pole tegevuse lõpetamisel õigust varale.
logi sisse

OKTOOBER 2020
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« September November »